Regulament – Curse de sănii – Asociația Sportivă “Harghita Mushing Club“

I. GENERALITĂȚI

Asociația Sportivă „Harghita Mushing Club” A.S.H.M.C., organizează concursuri de sănii trase de câini nordici, în conformitate cu regulamentul internațional.

Comisia de organizare a curselor de sănii a Asociației Sportive „Harghita Mushing Club” (A.S.H.M.C.), stabilește și aprobă regulamentele referitoare la organizarea și desfășurarea tuturor manifestărilor organizate. Aceste regulamente sunt valabile doar după ce vor fi comunicate și aprobate de E.S.D.R.A.

II. CONDIȚII ORGANIZATORICE.

1. Cursele organizate se desfășoară doar după un program dinainte stabilit, aprobat de A.Ch.R. și publicat în revistele de specialitate.

2. Cursele de sănii sunt împărțite în trei categorii:

 • Curse Sprint – trasee a căror distanță nu depășește 60 Km.;
 • Curse pe distanțe medii – trasee între 150-500 Km;
 • Curse pe distanță lungă –trasee care depășesc 500 Km.

3. Câinii sunt admiși pentru intrarea în cursă în următoarele condiții:

 • câinii trebuie să fie vaccinați la zi conform cerințelor sanitare veterinare Europene;
 • câinii trebuie să aibă pedigree recunoscute de C.O.R. al A.Ch.R. și să fie tatuați (microcip);
 • câinii participanți trebuie să fie trecuți în „foaia de înscriere a cursei” în catalogul probei și cu taxa de participare achitată;
 • câinii din România trebuie să dețină un carnet de muncă eliberat de club, carnet care va fi predat la secretariatul cursei pentru a fi completat.

4. Categorii participante la curse:

 • atelaj 1-2 câini;
 • atelaj 3-4 câini;
 • atelaj 5-6 câini;
 • atelaj 7-8 câini;
 • atelaj 11-12 câini.

5. Distanță parcursă este de:

 • 4 Km pentru atelajele de 1-2 câini;
 • 8 Km pentru atelajele de 3-4 câini;
 • 12 Km pentru atelajele de 5-6 câini.

Pentru fiecare cursă, distanța și numărul de câini va fi trecută pe buletinul de înscriere al cursei și publicat în revistele de specialitate.

6. Greutatea minimă tractate (inclusiv sania ) :

 • atelaje 1-2 câini:
  • 4 kg  pentru masculi și 3 kg pentru femele Siberian Husky și Samoyede;
  • 10 kg pentru masculi și 8 kg. pentru femele Alaskan Malamut.
 • atelajele 3-4 câini se încărca cu:
  • 2 kg pentru fiecare câine suplimentar la Siberian Husky și Samoyede
  • 5 kg pentru fiecare câine suplimentar la Alaskan Malamut.

7. Proba se susține doar dacă sunt înscriși minim 2 atelaje formate din câini aparținând aceleiași rase.

8. Înscrierea câinilor se face de către proprietari în urma completării buletinului de înscriere emis de club și după achitarea taxei de participare stabilite de acesta. Înscrierea se face cu cel puțin 2 săptămâni înaintea probei. Nu se admit înscrieri în ziua cursei.

9. În ziua cursei, participanții înscriși vor prezenta arbitrului carnețele de muncă pentru câinii înscriși în probă. Nu se admite absența carnetului de muncă. Arbitrul va trece în carnețele de muncă rezultatele obținute, titlurile, timpii realizați. După completare, arbitrul va preda carnețele de muncă proprietarilor.

10. Arbitrul va calcula și completa Procesul Verbal de arbitraj, timpii realizați de fiecare atelaj în parte, numărul atelajelor clasate, categoria, precum și clasamentul realizat de fiecare atelaj.

11. Echipajul descalificat trebuie să părăsească de îndată cursa și își poate pierde, în cazurile de abateri grave, dreptul de participare la cursele viitoare.

Orice reclamație privind penalizările se poate înainta în scris Comisiei de organizare a Curselor de Sănii, a cărei decizie este finală și definitivă.

Această decizie va fi înaintată forului superior.

III. ROLUL ARBITRULUI

1. Arbitrul trebuie să fie atestat de către club, sau de orice altă federație internațională la care clubul este afiliat și a cărui regulament este recunoscut.

2. Arbitrul trebuie să cunoască regulamentul de cursă și traseul.

3. Arbitrul dispune de două cronometre reglate exact la aceeași oră de plecare pentru a se putea înregistra corect, cu primul cronometru ora plecării iar cu al doilea ora sosirii. Organizatorii pot pune la dispoziție tabelă cu fotocelulă în cazul în care ea există.

4. Arbitrul dispune de documente (foi de arbitraj), care să permită înscrierea pentru fiecare concurent, a orei plecării, ora sosirii, timpul realizat (pe etape), timpul mediu de referință, clasamentul.

Foile de arbitraj vor fi completate de secretarul desemnat, la dictarea arbitrului și semnate de arbitru.

Foile de arbitraj vor fi întocmite în 3 exemplare.

Înainte de probă

Arbitrul reunește mușherii și îi informează despre ora plecării în cursă, colectează carnețele de muncă, verifică împreună cu secretarul și medicul veterinar desemnat înregistrarea pe sexe a câinilor din atelaj și a tatuajelor dacă este cazul.

Fiecare etapă

Înaintea plecării în cursă, în prezența arbitrului, secretarului și a medicului veterinar cântărește sania cu încărcătura existentă. Dacă arbitrul consideră necesar, cântărirea poate fi repetată și la sosire. Încărcătura trebuie să corespundă greutății minime impuse de regulament.

Plecarea

Arbitrul dă startul fiecărui atelaj la ora stabilită și comunicată în catalog și foaia de arbitraj. Dacă un atelaj este absent de la start, va fi declarat întârziat și va plecă în cursă ultimul la categoria sa, după ce i s-a comunicat de către arbitru noua oră și ordine a plecării. Dacă întârziatul nu este prezent la start înainte cu minim 5 minute înaintea ultimului plecat, nu va mai putea pleca în cursă și va fi descalificat.

Sosirea

Arbitrul notează pe foaia de arbitraj ordinea sosirii atelajelor împreună cu secretarul desemnat. Arbitrul împreună cu secretarul și medical veterinar, verifică încărcătura(care trebuie să fie cel puțin egală cu greutatea minima impusă de regulament), condiția fizică a câinilor și sănătatea lor.

Sfârșitul cursei

După stabilirea rezultatelor definitive, arbitrul calculează timpul mediu de referință al primelor trei echipaje clasate, care va servi la calculul procentului aferent fiecărui atelaj. Se completează în carnețele de muncă rezultatul obținut și titlul acordat, arbitrul semnează după care se aplică ștampila clubului și a arbitrului.

IV. ÎNSCRIEREA

Concurenții străini pot achita taxa de participare în ziua cursei, înainte de plecarea în cursă, în nici un caz după. Dacă există motive întemeiate, Comisia Curselor de Sanie a clubului, poate refuza înscrierea anumitor echipaje. Înscrierile sunt făcute în mod obligatoriu de către secretarul clubului și figurează în catalog.\

V. ATELAJUL ȘI MUSHERUL

1. Atelajul înscris nu poate fi schimbat și va rămâne același pe parcursul întregii probe.

2. Musherul nu poate fi schimbat decât în urma unei îmbolnăviri sau răniri și doar cu aprobarea arbitrului de cursă. El trebuie să poarte vizibil, pe tot parcursul probei numărul de concurs.

3. Câștigătorul trebuie să poarte în mod vizibil numărul și în timpul decernării premiilor.

4. Toate materialele promoționale trebuie returnate Comisiei Cursei de Sănii după terminarea probei.

5. Musherul nu va fi penalizat dacă ajută un concurent în caz de urgență.

6. Consumarea de către musher a alcoolului sau drogurilor în timpul probei este interzisă și duce la descalificarea echipajului în cauză.

7. Musherul poate utiliza doar mijloace de navigare tradiționale : ceas, distanța măsurată pe hartă, viteza determinată prin mijloace aritmetice, direcția indicată de busolă sau indicatoare instalate de organizatori.

8. Este interzisă utilizarea altor dispozitive mecanice sau electronice de măsurat viteza sau direcția.

VI. CÂINII

1. Toate atelajele sosite la locul startului după verificarea efectuată de arbitru vor fi descalificate dacă există motive întemeiate prin care cursa nu poate fi terminată, acel echipaj va fi descalificat.

2. Toate atelajele cu câinii care nu au terminat o etapă a probei nu vor fi admiși la startul etapei următoare.

3. Nu sunt admiși să participe la probă câinii proveniți din canișe în care există rabie, maladia Carré, hepatită virală, parvoviroza, leptospiroză, tuse de canisă sau orice altă maladie contagioasă.

4. Dacă medicul veterinar constată că un câine suferă de o maladie contagioasă, atelajul din care face parte acel câine va fi descalificat și va părăsi de îndată locul de desfășurare a probei.

5. Fiecare câine participant la probă trebuie să fie vaccinat conform normelor impuse.

VII. SUBSTANȚE INTERZISE

Nu este permisă utilizarea drogurilor sau substanțelor care pot acoperi simptome de boală sau răni. De asemenea nu este permisă utilizarea substanțelor sau mijloacelor artificiale de a spori performanțele câinilor peste abilitățile lor naturale.

Sunt interzise următoarele categorii de substanțe:-steroizi, anabolizante, analgezice, anestezice, antihistaminice, antiinflamatoare, bronhodilatatoare, stimulenți ai sistemului nervos central, diuretice, relaxanți musculari, tranchilizante.

Dacă medicul veterinar consideră necesar, poate lua probe de urină sau sânge câinilor participanți, după terminarea cursei, pentru a verifica prezența substanțelor interzise. În acest caz, rezultatele probei pot fi deliberate după avizul medicului veterinar.

VIII. ÎNGRIJIREA CÂINILOR

Musherul va fi penalizat dacă nu asigură îngrijirea necesară câinilor săi. Aceștia trebuie menținuți în cea mai bună condiție.

IX. CRUZIME ȘI TRATAMENT INUMAN

Este interzisă orice manifestare de cruzime sau tratament inuman aplicată câinilor, de asemenea și orice altă acțiune care provoacă durere și suferință.

X. SĂNIILE

Pentru cursele de sprint

Sania trebuie să-l poată transporta pe musher și să dispună de următoarele:

 • un sac apt de a transporta un câine;
 • o frână corespunzătoare;
 • o ancoră de zăpada;
 • o coardă de siguranță;
 • un sac.

Sania trebuie să fie astfel echipată încât încărcătura să poată fi fixată solid.

Este interzisă echiparea săniilor cu bici sau utilizarea acestuia.

Sunt interzise zgărzile strangulante sau cu țepi.

Încărcătura este furnizată de concurent.

XII. REGULAMENTUL PLECĂRII ȘI SOSIRII

Tragerea la sorți

1. Ordinea plecării în prima etapă se va stabili prin tragere la sorți. Fiecare concurent are atașat pe spate, vizibil numărul de concurs.

2. Plecarea în cursă a celor înscriși după termen ( întârziații), va fi stabilită în ordinea acestor înscrieri.

Ordinea plecării

1. Ordinea plecării în prima etapă va fi stabilită prin tragere la sorți.

2. Ordinea plecării în etapele următoare va fi stabilită, pentru fiecare etapă, de ordinea sosirii din etapa precedentă.

Timpii egali

1. Dacă timpii realizați de două atelaje sunt identici, ordinea plecării acestor atelaje va fi inversă față de etapa precedentă.

2. Atelajele care, pe parcursul întregii probe, realizează timpi egali, vor fi plasate pe același loc în clasament, urmând imediat locul concurentului precedent.

Punctul de plecare și ora plecării

1. Musherul constituie punctul de plecare al atelajului.

2. Timpul de plecare al fiecărui atelaj este cel înscris în foaia de arbitraj.

3. Un atelaj care nu se prezintă la ora și locul prevăzut pentru plecare va fi declarat întârziat. Dacă un atelaj întârziat, întârzie și la reprogramare, acel atelaj este descalificat.

4. Un atelaj care pleacă cu întârziere nu trebuie să deranjeze pe ceilalți participanți.

5. Dacă două sau mai multe echipaje sunt întârziate, acestea vor pleca în ordinea prevăzută inițial.

6. Întârzierea nu trebuie să depășească 50% din intervalul de timp care îl separă de concurentul următor, în caz contrar atelajul va pleca la sfârșitul categoriei sale.

7. Un atelaj care nu a parcurs cel puțin 30m de la start până în momentul plecării echipajului următor poate fi descalificat, decizia aparține arbitrului.

Sosirea

1. Un atelaj termină etapa în momentul în care musherul atinge linia de sosire.

2. Dacă un atelaj atinge linia de sosire fără musher, echipajul respectiv termină etapa în momentul în care musherul atinge linia de sosire.

XII. REGULAMENTUL TRASEULUI

1. Un atelaj și musherul său trebuie să parcurgă în totalitate traseul probei, așa cum a fost stabilit de organizatori.

2. Dacă un atelaj părăsește traseul, musherul trebuie să-l readucă în punctul în care a părăsit traseul.

3. Musherul poate urca pe patinele saniei, poate „pedala” sau alerga în urmă saniei.

4. Musherul care acceptă să urce pe un alt vehicul în timpul probei, în afară de propia sanie, este descalificat.

5. Musherul nu trebuie să deranjeze alte atelaje.

6. Orice câine care începe o etapă trebuie să o termine fie pe sanie, fie transportat în sanie, nici un câine nu este voie să fie lăsat liber.

7. Transportarea unui pasager în timpul probei este interzisă cu excepția unui alt musher în situație de urgență.

Asistența pe pistă

1. Orice echipaj poate beneficia de asistență din partea comisarilor cursei său medicului(uman sau veterinar), în condițiile stabilite de arbitru și de organizatori.

2. Musherii care concurează în aceeași etapă se pot ajuta reciproc în condițiile stabilite de arbitru și de organizatori și regulament.

3. Asistența din partea altor persoane se va limita la întreținerea saniei, cu excepția cazului în care un atelaj sau câine se află în libertate, devenind astfel un pericol fie pentru el însuși fie pentru alți concurenți ori alte persoane.

4. Dacă un musher nu se găsește într-o situație de urgență, asistența pe care o poate primi se limitează la întreținerea saniei sau a câinilor.

5. Dacă musherul nu este prezent, atelajul său poate fi oprit și ținut pe loc până musherul său sau un comisar de pistă îl recuperează.

6. Nimeni nu trebuie să distragă atenția unui echipaj, alergând sau schiind în apropierea traseului.

7. Este interzisă și penalizată lăsarea câinilor liberi, astfel putând deranja desfășurarea în bune condiții a cursei.

Atelaje sau câini în libertate

1. Un atelaj sau câine aflat liber nu trebuie să jeneze sau să întârzie alte echipaje.

2. Musherul trebuie să recupereze prin mijloace proprii și fără ajutorul vreunui vehicul, atelajul sau câinii săi care se află în libertate.

3. Un atelaj sau câine aflat în libertate poate să reia traseul fără penalizări, cu condiția ca atelajul sau câinele să parcurgă traseul în totalitate, iar musherul să nu fi primit din exterior decât asistența autorizată.

4. Ajutorul exterior autorizat este limitat la întreținerea saniei sau a câinelui, dacă acesta este oprit.

5. Orice persoană trebuie și va fi încurajată să oprească și să recupereze orice atelaj sau câine aflat în libertate.

Depășirea

1. Când un atelaj are intenția de a depăși un alt atelaj, musherul care depășește poate solicită prioritate atunci când câinele sau conducătorul a ajuns la o distanță de cca. 15 m de atelajul care va fi depășit.

2. Dacă musherul atelajului care depășește o cere, atelajul depășit trebuie să facă loc celui care depășește, apropiindu-se de marginea pistei, încetinind sau oprindu-se. El trebuie să lase atelajul care l-a depășit să se îndepărteze cu cca 50 m înainte de a porni din nou.

3. Odată ce un atelaj a fost depășit, acesta nu trebuie să depășească înainte de minim 2 minute.

4. Atelajul care a depășit nu trebuie să depășească un alt atelaj mai repede de două minute.

5. Un atelaj care întâlnește două sau mai multe atelaje oprite alăturat le poate depăși. Musherii opriți trebuie să facă tot ce este posibil pentru degajarea pistei.

6. Atelajele care se urmăresc trebuie să mențină o distanță de minim o lungime de atelaj, cu excepția depășirilor efectuate într-o zonă la mai puțin de 800 m de sosire.

XIII.COMPORTAMENT

Responsabilitate spirit sportiv și chinofil

1. Fiecare musher este responsabil de comportamentul câinilor săi și de comportamentul său propriu pe tot timpul desfășurării probei și a manifestării în general.

2. Spiritul sportiv și simțul practic prevalează. Dacă arbitrul are motive să considere că un musher, un atelaj sau un asistent prin comportamentul lor aduc prejudicii imaginii rasei, sportului, clubului sau unui alt musher, atelajul său va fi descalificat și penalizat.

La locul probei

Pentru a respecta odihna și liniștea participanților sau localnicilor, este obligatoriu ca echipajele care sosesc noaptea să facă tot posibilul pentru a menține pe cât posibil liniștea.

Fiecare concurent este obligat să mențină și să asigure curățenia la locul de ședere al său și al câinilor săi.

Acest regulament va putea fi modificat în totalitate sau îmbunătățit ori de câte ori este necesar de către Comisia Curselor de Sanie al A.S.H.M.C. și comunicat participanților și asociațiilor afiliate clubului sau asociațiilor la care clubul este afiliat.